Ablativus magazine - May 2018

photo: yannis fragos

styling: phillipe missas

make up: alexandra rentzu

model: hilda halilovic (dmnodelagency)